Standpunten

Zoeken

Amersfoort: een compacte stad met mooi buitengebied

De PvdA wil dat de woningen zoveel mogelijk in de huidige stad worden gebouwd. Een goed leefen milieukwaliteit horen daarbij als voldoende groen en voorzieningen in de nabijheid. Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we: de transformatie van leegstaande gebouwen, braakliggende terreinen ontwikkelen en waar mogelijk en passend ook hoogbouw mogelijk

Lees verder

Amersfoort: mobiliteit en bereikbaarheid

Voor de PvdA is het belang van mobiliteit: de mogelijkheid je werk te bereiken, je sociale contacten te onderhouden en recreatiegebieden te bezoeken. Mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen, en daarmee worden gelijke kansen gecreëerd. Wij dragen het openbaar vervoer een warm hart toe. Goede bus- en spoorverbindingen maken mensen die geen auto

Lees verder

Buurtrechten en ‘doe democratie’

Betrokkenheid en zeggenschap van buurtbewoners draagt bij aan buurtontwikkeling. Het draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en samenhang in de wijk. De PvdA wil buurtbewoners de kans geven zelf initiatieven te nemen. De overheid moet vervolgens zorgen dat initiatieven kunnen worden gefaciliteerd. Met buurtrechten krijgen bewoners een verzameling van participatierechten en als collectief

Lees verder

De aantrekkelijkheid van Amersfoort

De binnenstad van Amersfoort is aantrekkelijk door de vele historische panden. Winkels zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stadswijken, de dorpscentra en de binnenstad. De detailhandel heeft het echter, door de crisis en de verschuiving naar online aankopen, moeilijk. De leegstand neemt toe, ten koste van het voorzieningenniveau en de

Lees verder

Duurzamer Amersfoort

Amersfoort heeft mede dankzij inspanningen van de PvdA sinds 2017 de mogelijkheid van energieopwekking van duurzame energie via zonnevelden en windturbine locaties. Naast deze vorm van hernieuwbare energie wordt gestopt met de aanleg van aardgasleidingen voor nieuwbouw. Ook bestaande wijken worden in de toekomst zoveel mogelijk losgekoppeld. Veel moet hiernaast nog gebeuren om in 2030

Lees verder

Geen armoede meer

De PvdA vindt armoede in onze welvarende maatschappij niet acceptabel. De stress van armoede en schuld heeft een enorm effect op de gezondheid en vaardigheden van mensen. Bestrijding van armoede staat daarom op plaats 1 voor ons. Geen armoede betekent: voldoende middelen om voor jezelf te kunnen zorgen en ondersteuning verkrijgen op maat waar nodig.

Lees verder

Goede en betaalbare woningen

De behoefte aan woningen in alle prijsklassen is groot. De sociale woningbouw laat al jaren te wensen over. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is gegroeid tot 8 jaar. De PvdA heeft in de afgelopen periode bereikt dat het aantal sociale woningen 35% van de te bouwen woningen moet zijn. De doorstroming van ‘scheefwoners’ stagneert

Lees verder

Groener Amersfoort

Een groene omgeving is gezond voor lichaam en geest. Schone lucht, een prettige groene leefomgeving en goede inrichting van de publieke ruimte is wat wij voor iedere inwoner willen. Amersfoort heeft gevarieerd groen en doelmatig groenbeheer, daar willen we niet op bezuinigen. Wij pleiten voor behoud en uitbreiding van de groene zones in de stad

Lees verder

Innovatieve en duurzame industrie

De PvdA vindt de innovatieve industrie in Amersfoort belangrijk en wil deze koesteren. Zij draagt namelijk bij aan innovaties op het gebied van zowel sociale vraagstukken (zie hoofdstuk gezond en gelukkig) als duurzaamheid en circulaire economie. De PvdA wil deze innovators ondersteunen me (werk) ruimte, netwerken en subsidies.  

Lees verder

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst, ook in Amersfoort. Amersfoort is een jonge stad waar goede voorzieningen moeten zijn voor opgroeiende kinderen, voor tieners en voor studerenden. De stad heeft met een vestiging van de Hogeschool Utrecht enkele duizenden studenten binnen haar grenzen. Jonge mensen die veilig en leuk willen uitgaan, die voldoende voorzieningen tot hun

Lees verder

Kunst en Cultuur

Het beleven van kunst en de uitoefening daarvan is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Een goed cultureel klimaat bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad. Door de forse financiële ingrepen in de afgelopen raadsperiodes hebben de basisinstellingen op dit gebied zich moeten beperken tot de meest noodzakelijke activiteiten. Maar het heeft ook

Lees verder

Kwetsbare cliënten

Kwetsbare cliënten met psychische zorg hebben recht op goede zorg in de eigen woning. Door bezuinigingen van het Rijk op de GGZ staat dit onder druk. Dat vraagt een betere en gerichtere inzet van de gemeente en andere betrokkenen zoals woningcorporaties en zorgaanbieders. De afbouw van bedden heeft geleid tot meer verwarde mensen op straat

Lees verder

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente beschikt over grond en gebouwen. De Partij van de Arbeid staat voor een sociaal gebruik hiervan. Daar waar dit vastgoed ten dienste kan staan van burgerinitiatieven, mag de financiële afweging niet per definitie leidend zijn. Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we: een passende locatie voor initiatieven zoals Per

Lees verder

Ouderen

Ook in Amersfoort is een groeiende groep ouderen waarvoor de Partij van de Arbeid er wil zijn. Passende zorg, fijn wonen, veilig op straat kunnen, een aantrekkelijke omgeving: kortom zaken die bij de basis van ons bestaan horen. In de komende periode is er voor deze groep extra aandacht. In dit programma staan bij de

Lees verder

Politieke en ambtelijke organisatie

De gemeente Amersfoort is de laatste decennia geroemd om het kleine compacte ambtenaren apparaat. Dit kleine compacte ambtenarenapparaat is met veel inhuur van externe dure adviseurs niet goedkoper dan de traditioneel ingerichte ambtelijke organisaties. Het uitgangspunt van het politieke en ambtelijk apparaat is gebaseerd op controle en niet op uitvoering. En ondanks dat veel ambtenaren

Lees verder

Radicalisering

Radicalisering en maatschappelijke spanningen die hieruit voortvloeien zijn een serieuze bedreiging van onze samenleving. Het is noodzakelijk te weten wat jongeren drijft en wat hen kwetsbaar maakt. Op die manier wordt het makkelijker radicalisering vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. De gemeente heeft een belangrijke taak in het vergaren van kennis, vroeg-signalering en het plegen

Lees verder

Sport en bewegen

Sport draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Het bevordert de gezondheid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de interactie tussen mensen. Het stimuleert sportief gedrag, maar roept ook competitie in ons op. Iedereen moet bij een sportvereniging of in ander verband sportieve activiteiten kunnen ontplooien. Daarbij is het van groot belang dat kinderen

Lees verder

Veiligheid, discriminatie, sociale cohesie en leefomgeving

De PvdA vindt het van groot belang dat de inwoners van Amersfoort zich veilig voelen. Dat zij veilig over straat kunnen, dat zij geen last hebben van woninginbraken, niet geconfronteerd worden met andere vormen van kleine of grote criminaliteit, dat zij niet gediscrimineerd worden vanwege afkomst, sekse, of seksuele voorkeur. We vinden het belangrijk dat

Lees verder

Wegen

Het autoverkeer neemt weer toe. Dat zien we op de wegen in de wijken, de provinciale wegen en de rijkswegen om Amersfoort. De PvdA kiest ervoor het vervoer met de fiets, te voet en openbaar vervoer te bevorderen. De PvdA is kritisch om nieuwe wegen aan te leggen omdat we zuinig willen zijn op natuur

Lees verder

Werken in Amersfoort

Het gaat goed met Nederland, de economie groeit nu stevig en het aantal banen stijgt landelijk. Het  gaat goed met Amersfoort mede dankzij de PvdA. De gemeente is weer financieel gezond. Maar het gaat nog lang niet met alle Amersfoorters goed. Nog teveel mensen zitten thuis, staan aan de kant. Wij zijn de Partij van

Lees verder

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Right to Challenge

De gemeente koopt voor de WMO (zorg)diensten in bij professionele partijen. Maar bieden zij de zorg die de inwoners willen? We willen inwonersgroepen de gelegenheid geven om zelf met een (zorg)aanbod te komen, wat beter bij hen past. Op dit moment gebeurt dit in Amersfoort en kan verbeterd worden. Het ‘right to challenge’ is in

Lees verder

Wijken en dorpen in Amersfoort

Wijken en dorpen in Amersfoort hebben ieder hun eigen identiteit en dynamiek. De PvdA heeft veel contacten in de wijk / het dorp en oog en oor voor wat er leeft. De inclusieve samenleving is een belangrijk uitgangspunt bij de benadering van de wijken en dorpen. Het gaat hierbij om het verminderen van eenzaamheid, het

Lees verder

Zeker zijn van gelijke kansen voor iedereen

Na viereneenhalf jaar als Tweede Kamerlid in Den Haag actief te zijn geweest, ben ik weer terug in de Amersfoortse politiek. Voor mij is Amersfoort een prachtige stad waar armoedebeleid en zorg hoog op de agenda staan en waar ook veel aandacht is voor milieu, duurzaamheid en groene energie. Amersfoort bereidt zich voor op een

Lees verder

Zorg en Welzijn

De PvdA staat voor zorg dichtbij huis in eigen buurt of wijk. Daarbij is zelfredzaamheid belangrijk, maar ‘samen’ redzaamheid ook. Want er is een grens aan wat mensen met een klein sociaal netwerk zelf kunnen. Mantelzorg en informele zorg zijn en blijven belangrijk. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet worden voorkomen dat

Lees verder