Veiligheid, discriminatie, sociale cohesie en leefomgeving

De PvdA vindt het van groot belang dat de inwoners van Amersfoort zich veilig voelen. Dat zij veilig over straat kunnen, dat zij geen last hebben van woninginbraken, niet geconfronteerd worden met andere vormen van kleine of grote criminaliteit, dat zij niet gediscrimineerd worden vanwege afkomst, sekse, of seksuele voorkeur.

We vinden het belangrijk dat in de wijken en dorpen de sociale cohesie wordt versterkt. Dit is vanzelfsprekende voorwaarde om mensen vorm te kunnen geven aan hun buurtgemeenschap. De buurthuiskamers, kleinschalige ontmoetingsplekken in en voor de buurt, hebben hierbij hun waarde bewezen.

Ook een toegankelijke en gezonde leefomgeving is van groot belang voor het welbevinden van inwoners. Voldoende winkels op loopafstand, een schone omgeving, adequaat openbaar vervoer, goede voetpaden, veilige fietspaden en beperkt snelverkeer.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • per wijk in samenspraak met bewoners blijven inventariseren welke maatregelen er nodig zijn om een goede, veilige en gezonde leefomgeving te realiseren;
  • op wijkniveau een gezamenlijke aanpak van wijkwethouder, wijkagent, buurtpreventie, wijkmanager samen met bewoners voorstaan. (gebiedsgericht werken);
  • hierbij ook belang hechten aan het handhaven van regels:
  • directe meldingen van overlast of (kleine) criminaliteit mogelijk maken;
  • preventieve maatregelen nemen om discriminatie tegen te gaan, o.a. lik op stuk beleid.