Duurzamer Amersfoort

Amersfoort heeft mede dankzij inspanningen van de PvdA sinds 2017 de mogelijkheid van energieopwekking van duurzame energie via zonnevelden en windturbine locaties. Naast deze vorm van hernieuwbare energie wordt gestopt met de aanleg van aardgasleidingen voor nieuwbouw. Ook bestaande wijken worden in de toekomst zoveel mogelijk losgekoppeld. Veel moet hiernaast nog gebeuren om in 2030 te komen tot een CO2 neutrale stad in 2030. De klimaatkadernota in Amersfoort en de landelijke Klimaatwet, PvdA, bieden mogelijkheden om versneld te komen tot 100% gebruik van duurzame energie in 2050 in Nederland. Er zal vaart gemaakt moeten worden met deze ambitie door gebruik van meer zonnepanelen op woningen, bedrijven, en openbare gebouwen. Naast inzetten op besparing van energie, ‘wat niet wordt gebruikt hoeft ook niet opgewekt’ gaat het ook om meer gebruik van restwarmte, warmtepompen, warmte-koudeopslag en inkoop van groene energie via landelijke energieleveranciers. Stimulering van elektrisch vervoer(laadpalen), e-bike, e-car, scooter en elektrisch openbaar vervoer zijn onderdeel van de duurzaamheidsagenda.
Naast een beter klimaat, klimaat adaptatie, is een verlaging van de energiekosten, vooral voor de lagere inkomensgroepen, een doel. De PvdA wil daarom vooral aandacht voor de isolatie van sociale huur- en oudere woningen in de stad. Daarnaast het stimuleren en mogelijk maken dat bewoners zelf hun woning verduurzamen via het energieloket en energie-coaching.
Het streven is de realisatie van minstens 2000 nul op de meter woningen in 2020-2022. Een betere scheiding van huishoudelijk afval bij de bewoners thuis wordt gestimuleerd door het ophalen (ROVA) van grondstoffen voor hergebruik, zoals plastic, papier en gft, met een drastische vermindering van het restafval als gevolg. Het vernieuwen van het milieu brengstation van ROVA heeft hoge prioriteit. Het serviceniveau en klantvriendelijkheid moet omhoog. Door betere scheiding van afval en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen kan de afvalstoffen heffing in de toekomst omlaag.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • een integraal plan ontwikkelen om uiterlijk in 2030 een energie en CO2 neutrale gemeente te zijn
  • prioriteit geven aan afvalscheiding, door een betere bewustwording en een betere toegankelijkheid van afval brengplekken
  • in 2028 95% van het afval gerecycled willen zien
  • de gemeente Amersfoort duurzaamheidseisen te laten opnemen bij aanbestedingen
  • ervoor zorgen dat in 2021 de energie-inkoop van de gemeente 100% groen is
  • de gemeente/ROVA met klem verzoeken het afval brengstation op korte termijn gebruiksvriendelijker te maken
  • inwoners via voorlichting beter voorbereiden en meer meenemen in de energietransitie
  • tussen 2020 en 2022 minimaal 2000 nul-op-de-meterwoningen willen realiseren
  • zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrisch vervoer