Amersfoort: mobiliteit en bereikbaarheid

Voor de PvdA is het belang van mobiliteit: de mogelijkheid je werk te bereiken, je sociale contacten te onderhouden en recreatiegebieden te bezoeken. Mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen, en daarmee worden gelijke kansen gecreëerd. Wij dragen het openbaar vervoer een warm hart toe. Goede bus- en spoorverbindingen maken mensen die geen auto hebben mobieler en bieden autobezitters een duurzaam alternatief.

Goed, betaalbaar openbaar vervoer vindt de PvdA van groot belang voor ouderen en kwetsbare groepen. Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine kernen en het buitengebied en voor leerlingenvervoer, waarmee kinderen naar de school kunnen die het beste bij hen past. Initiatieven voor een buurtbus op wijkniveau ondersteunen we. Ook recreatiegebieden moeten per openbaar vervoer bereikbaar zijn.

De PvdA wil een gebruiksvriendelijk, betaalbaar en fijn vertakt openbaar-vervoernetwerk in de provincie Utrecht en Amersfoort. Met een goede doorstroming van auto-en fietsverkeer heeft goed openbaar vervoer de prioriteit, ook in wijken waar op bepaalde momenten minder reizigers zijn. Vooral voor ouderen en fysiek beperkten zijn daarvoor in toenemende mate aanpassingen en andere soorten van vervoer nodig. Het stimuleren van het gebruik van de fiets door de aanleg van ‘snellere fietsroutes en fietsstraten’ en het stimuleren van elektrisch vervoer zorgt voor een betere luchtkwaliteit en vermindering van het autoverkeer.

Hinderlijke knelpunten in de doorstroming van het verkeer moeten worden aangepakt. De aanpak is niet de aanleg van meer asfalt en het maken van hoge kosten, maar vooral het vinden van Smart City oplossingen. De binnenstad dient zoveel mogelijk autoluw gemaakt te worden, te beginnen met het tegengaan van sluip- en zoekverkeer op de singels. Goede parkeergelegenheid wordt geboden aan bewoners en bezoekers van de stad.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • zorgen voor een goed netwerk van buslijnen naar en tussen de wijken in Amersfoort, waarbij het streven is alleen elektrisch aangedreven bussen te laten rijden;
  • streven naar toegankelijk, betaalbaar en gebruiksvriendelijk openbaar vervoer, vooral voor ouderen en gehandicapten;
  • stimuleren van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door het ondersteunen van samenwerking tussen bedrijven en openbaar vervoerorganisaties;
  • initiatieven voor openbaar vervoer in de wijk steunen.
  • het gebruik van de fiets stimuleren door maatregelen zoals een inrichting van straten waarbij fietsers hoofdgebruiker zijn en auto’s te gast;
  • autoverkeer beter reguleren in winkelgebieden;
  • het buurtinitiatief ´buurtmobiel´, wat elektrisch wijkvervoer voor ouderen en mensen met een fysieke beperking regelt, verder uitrollen over andere wijken;
  • onderzoeken of een snelheidsbeperking op reguliere fietspaden mogelijk en wenselijk is.