Geen armoede meer

De PvdA vindt armoede in onze welvarende maatschappij niet acceptabel. De stress van armoede en schuld heeft een enorm effect op de gezondheid en vaardigheden van mensen. Bestrijding van armoede staat daarom op plaats 1 voor ons. Geen armoede betekent: voldoende middelen om voor jezelf te kunnen zorgen en ondersteuning verkrijgen op maat waar nodig. Armoede leidt namelijk tot een sociaal en maatschappelijk isolement en leidt aantoonbaar tot achteruitgang in gezondheid. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Mensen met problematische schulden helpen we, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. In dit kader zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een risicogroep. Om een effectief armoedebeleid te kunnen voeren wordt er samengewerkt in een keten: sociale zaken, voedselbank, schuldhulpverlening, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds. Ook is er aandacht voor preventie. Op dit moment bestaat het armoedebeleid uit de volgende uitgangspunten; niemand valt buiten de boot; armoedebeleid wordt integraal aangepakt door preventie, signalering, intake, afhandeling en nazorg.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • schulden afkopen of overnemen, zodat mensen weer in staat zijn hun leven op de rit te krijgen.
  • het financieel maatwerk structureel borgen;
  • kinderen voorrang geven bij bestrijding van armoede;
  • het Amersfoortse model van schuldhulpverlening, met o.a. geldloket, verder ondersteunen en uitbouwen;
  • de vroeg signalering versterken, in samenwerking en samenhang met corporaties, nutsbedrijven en de sociale wijkteams. Daarmee voorkomen we problematische schuldproblematiek en huisuitzetting;
  • een ruimhartig minimabeleid voeren, met een inkomensgrens van 120-150% van het bijstandsminimum. Door maatwerk te leveren kunnen we de armoedeval repareren;
  • de gemeente een sociaal incassobeleid te laten voeren.