Politieke en ambtelijke organisatie

De gemeente Amersfoort is de laatste decennia geroemd om het kleine compacte ambtenaren apparaat. Dit kleine compacte ambtenarenapparaat is met veel inhuur van externe dure adviseurs niet goedkoper dan de traditioneel ingerichte ambtelijke organisaties. Het uitgangspunt van het politieke en ambtelijk apparaat is gebaseerd op controle en niet op uitvoering. En ondanks dat veel ambtenaren met hart en ziel zich dienstbaar naar de burgers opstellen, dreigt het gevaar dat de burgers zich vervreemd voelen van wat zich op gemeentelijk niveau afspeelt.
De komende periode is het van belang om de inwoner weer centraal te stellen. Beleid moet ten dienste staan van de Amersfoorter, niet de Amersfoorter ten dienste van het beleid. Het is daarom van belang om inwoners en organisaties van begin af aan te betrekken bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • zo snel mogelijk een cultuuromslag willen laten plaatsvinden waarbij de gemeente veel meer een faciliterende houding ten opzichte van haar burgers inneemt dan een controlerende. Amersfoort is er voor de burgers!;
  • experimenteren met vormen van nieuwe democratie zoals een gelote burgerraad en een volwaardige participatie in de Ronde (van de gemeenteraad).