Werken in Amersfoort

Het gaat goed met Nederland, de economie groeit nu stevig en het aantal banen stijgt landelijk. Het  gaat goed met Amersfoort mede dankzij de PvdA. De gemeente is weer financieel gezond. Maar het gaat nog lang niet met alle Amersfoorters goed. Nog teveel mensen zitten thuis, staan aan de kant.

Wij zijn de Partij van de Arbeid en wij geloven in goed en eerlijk werk. Werken geeft niet alleen een inkomen; werken biedt perspectief, waardering en (zelf)respect. En voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt is werken de meest effectieve manier om de taal te leren en te integreren.

Voor de meeste mensen betekent werk een betaalde vaste baan. Maar deze ligt niet binnen ieders handbereik. Ook mantelzorg en vrijwilligerswerk bieden een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij voor velen weer een opstap naar betaald werk. Mensen doen hierbij ervaring, werkritme en vaardigheden op. Voor mensen voor wie ook dat niet haalbaar is zetten we in op een zinvolle dagbesteding.

Hoe langer iemand zonder werk zit, hoe moeilijker het vaak is om weer een baan te vinden. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk een baan vindt. Dit geldt zeker voor jongeren. Jeugdwerkloosheid is een valse start, die we de jongeren niet toewensen.

Amersfoort kent vooral dienstverlenende banen, waaronder in de ICT en zorg, en relatief weinig landbouw en (maak) industrie. Andere gemeenten in de regio kennen deze juist meer. De gemeenten in de regio vullen elkaar dus aan als het gaat om werkgelegenheid. In verschillende wijken zijn allerlei initiatieven ontstaan, waarbij startups en kleine ondernemingen bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van de wijk.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

 • over de gemeentegrenzen heen samenwerken als het gaat om mensen aan het werk te krijgen. We delen vacatures en kandidaten met onze buurgemeenten.
 • mensen stimuleren zich te ontwikkelen en (bij)scholen voor banen in kansrijke sectoren: techniek, ICT, zorg en verzorging, onderwijs en circulaire economie.
 • buurtinitiatieven stimuleren en ondersteunen die niet alleen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, maar ook aan de werkgelegenheid.
 • het netwerk van gemeente(n) en werkgevers versterken om mensen van werk naar werk te begeleiden en zo werkloosheid te voorkomen. Hierbij kijken we niet alleen naar diploma’s en werkervaring van mensen, maar ook naar hun talenten.
 • werkgevers verleiden om ook oudere mensen in dienst te nemen. Met hun (levens)ervaring hebben die de jongere collega’s veel te bieden. We verleiden ouderen om, als ze geen baan kunnen krijgen, vrijwilligerswerk te doen tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding.
 • werkgevers daarnaast ook vragen leerwerkplekken te creëren, waar jongeren werkervaring kunnen opdoen. Ook via een innovatiefonds.
 • beseffen dat we veel van werkgevers vragen. Dat kan alleen als je de lat zelf ook hoog legt. De gemeente geeft het goede voorbeeld bij het aanbieden van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en garantiebanen. Ook beperkt de gemeente als werkgever zich bij het werken met payrollconstructies.
 • organisaties en verenigingen die subsidie ontvangen vragen om meer vrijwilligers in te zetten om (weer) de vaardigheden en werkritme op te doen die hun kansen op een baan vergroten.
 • mensen willen stimuleren om meer vrijwilligerswerk te doen. Deze vrijwilligers ontvangen voor hun werk bij voorkeur een vrijwilligersvergoeding.
 • nieuwkomers zo snel mogelijk naar (betaald of vrijwilligers-) werk worden begeleid. Dit is de meest effectieve manier om de taal te leren en sneller in te burgeren.
 • mensen activeren via WMO-activiteiten in hun wijk en daarbij scholing te geven. Dit biedt kansen voor doorstroming naar verzorgende beroepen.
 • flexibiliteit van gemeenteambtenaren en gemeentebestuur vragen. Iedere mens is anders. Maatwerk is van groot belang als het gaat om de juiste plek voor iemand te vinden, of het nu gaat om een baan, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Regels mogen hierbij geen belemmering vormen.