Goede en betaalbare woningen

De behoefte aan woningen in alle prijsklassen is groot.
De sociale woningbouw laat al jaren te wensen over. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is gegroeid tot 8 jaar. De PvdA heeft in de afgelopen periode bereikt dat het aantal sociale woningen 35% van de te bouwen woningen moet zijn.
De doorstroming van ‘scheefwoners’ stagneert bij gebrek aan geschikte middeldure huurwoningen (€ 650 – € 900,-). Vaak betekent doorstromen een kleinere woning voor meer geld. Ook zijn er te weinig woningen beschikbaar voor starters en voor ouderen in combinatie met zorg. Tiny-houses passen daarbij.
De samenwerking tussen gemeente en de corporaties in Amersfoort Vernieuwt heeft in de wijken tot nieuwbouw en renovatie van woningen geleid. Dit moet doorgezet worden omdat er nog steeds huurwoningen bestaan die verouderd zijn of zelfs tot gezondheidsklachten leiden.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • de hoogste prioriteit geven aan het realiseren van minimaal 3000 woningen in de komende 5 jaar. Hiervan is tenminste 35% sociale huur;
  • de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties stop te zetten. Hierdoor blijft de voorraad sociale huurwoningen op peil, of stijgt zelfs.
  • de doorstroming willen vergroten door ouderen te verleiden te verhuizen naar een passende en betaalbare woning in de wijk. Hiervoor willen we het aanbod in de categorie middeldure huur fors verhogen. Deze categorie woningen is ook van groot belang voor starters;
  • de transformatie van kantoren en ander leegstaand vastgoed naar woningen stimuleren en daarvoor een bijdrage per woning beschikbaar stellen;
  • het programma Amersfoort Vernieuwt heeft inmiddels vele woningen in diverse wijken vernieuwd. Dit moet ook na 2020 doorgaan, vooral in de aandachtswijken. Samenwerking met zorginstellingen en welzijnsorganisaties is daarbij van groot belang;
  • de woonlasten verlagen door goede isolatie van woningen en het stimuleren van energiewinning met zonnepanelen;
  • de instrumenten die de gemeente heeft – actief grondbeleid, wet voorkeursrecht gemeenten, verwerving – beter benutten om het toevoegen van sociale huurwoningen te versnellen.