Zorg en Welzijn

De PvdA staat voor zorg dichtbij huis in eigen buurt of wijk. Daarbij is zelfredzaamheid belangrijk, maar ‘samen’ redzaamheid ook. Want er is een grens aan wat mensen met een klein sociaal netwerk zelf kunnen. Mantelzorg en informele zorg zijn en blijven belangrijk. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet worden voorkomen dat mensen zorg mijden omdat zij de eigen bijdrage of het eigen risico niet kunnen betalen. De kwaliteit van zorg staat centraal en niet de kosten. Jeugdzorg moet aantoonbaar op orde zijn. Geen wachtlijsten en een betere aansluiting tussen de jeugdzorg en de zorg aan volwassenen.

De PvdA vindt het belangrijk dat zorgvragers meer zeggenschap krijgen over hun eigen zorg. Wijkteams hebben een faciliterende taak en een rol bij de samenhang tussen buurtbewoners. Inzet van vrijwilligers en bewoners ten dienste van welzijn in de wijk. De gemeente speelt een belangrijk faciliterende rol bij initiatieven van bewoners, zoals het opzetten van een zorgcoöperatie of ander buurtinitiatief.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • voorkomen dat er lange klachtenprocedures voor wat betreft de zorg zijn;
  • een actieplan ontwikkelen om te voorkomen dat er bij de jeugdzorg te grote wachtlijsten ontstaan.
  • Daarnaast streven we naar een betere aansluiting met de volwassenenzorg;
  • cliëntenraden, ledenraden en andere maatschappelijk betrokken partijen beter ondersteunen met inzet extra middelen;
  • ruimte om experimenten mogelijk willen maken;
  • mantelzorgers ondersteunen om overbelasting tegen te gaan.