Fractievoorzitter Rob Smulders over het coalitieakkoord D66, VVD, GroenLinks en Christenunie

Door Rob Smulders op 19 juni 2018

PvdA over het coalitieakkoord D66, VVD, GroenLinks en Christenunie

Afgelopen vrijdagmiddag mochten we de presentatie van het coalitieakkoord bijwonen in het CNME, de PvdA was erbij! De nieuwe coalitie geeft ons, na zelf bijna 3 maanden de tijd genomen te hebben, slechts 3 dagen de tijd er iets van te vinden in dit debat. Er ligt zelfs een initiatiefvoorstel van de coalitie om het akkoord vanavond al in z’n geheel te steunen…Wij komen zelf met een aantal amendementen en moties, daar vragen wij de raad steun voor.

Zaterdagochtend vond ik de tijd om het akkoord eens echt goed door te nemen. Na de eerste slok koffie werd ik gebeld door het AD over het standpunt van de PvdA inzake het akkoord, terwijl tegelijkertijd het NRC op de mat viel met deze voorpagina, wat een toeval… Je ziet direct wat er aan de hand is in ons zo welvarende land. 1 Op de 9 kinderen gaat nog steeds met honger naar school, armoede is overal. De tweedeling tussen “The haves and have nots” is dus ook in ons mooie Amersfoort gaande…

Ik ben meteen maar even wat woorden die zo in me opkwamen gaan tellen in het document: Duurzaamheid 14x, Samen en samenleving 43x, Groen 46x , Voedselbank, 0 keer…Armoede…wat denkt u? Juist 0 keer…wel één keer het woord armoedebestrijding in de begroting, 3 ton voor 2019, niets voor 2020, daarna weer wel…

Onze conclusie ten aanzien van het akkoord: Een behoorlijk duurzaam, groen akkoord dat we samen met de stad moeten doen. Verder ook geld voor sport en cultuur. Cultuur zou wat ons betreft een meer lokale invulling voor verschillende doelgroepen mogen krijgen. Daar geven we dan ook graag een compliment voor, veel ambitie, goede vergezichten. Helaas niet genoeg middelen, 24 miljoen tot 2022, voor een echte duurzaamheidsopgave en CO2 neutrale stad in 2030.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is volgens milieudefensie het meest groene na dat van GroenLinks. In ons programma is gelukkig tegelijkertijd wel aandacht gegeven aan groepen mensen die aan de kant staan of dreigen aan de kant te komen staan. Wij willen liever als titel voor dit coalitieakkoord: ‘Samen aan de slag voor duurzame groei in een sociale stad’.

Het coalitieakkoord spreekt over handhaven van het ‘streven’ naar 35% sociale woningbouw. Dat streven mag er van ons wel uit. Daarbij vind de PvdA dat er ook woningen/appartementen met een lagere huur dan de sociale huurgrens moeten komen, naast middeldure huur voor snellere doorstroming. We dienen hier vanavond een motie over in.

Versnellen van de bouw van woningen in het algemeen zal ook regionaal met onze buurgemeenten moeten worden opgepakt. Bouwgronden in Amersfoort worden steeds schaarser en duurder. Het grootste probleem zal de verduurzaming zijn van bijna 20.000 huurwoningen, deze mensen met een smalle beurs kunnen we niet opzadelen met hoge huren, rijksgelden en slimme oplossingen zullen moeten worden gevonden. Bij de bouw van sociale huur zal veel meer gekeken moeten worden naar ‘slimme bouw’. Andere materialen en bouwmethode tegen lagere kosten die het mogelijk maakt in korte tijd een duurzaam huis te bouwen.

“Amersfoort is een diverse en inclusieve stad, in het kader van nieuwkomers, LHBTI`ers en mensen met een beperking”. Zegt het akkoord.

Het is wat eenzijdig, we faciliteren wel, maar geef deze groepen mensen een goed instrument om van zich te kunnen laten horen. Een initiatiefvoorstel met betrekking tot een discriminatiemeldpunt kunt u binnenkort van ons verwachten. Verder betekent inclusiviteit voor de PvdA ook dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere baan bij overheid en bedrijfsleven willen blijven aanbieden.

Het akkoord zegt ook:

“We geven ruim baan aan burgerinitiatieven. In de aanloop naar de inwerkingtreding experimenteren we alvast met de Omgevingswet.” De PvdA ziet in dit akkoord geen aandacht voor “gebiedsgericht werken” en de daarbij toe te passen actieve inzet van bewoners. Hadden we daar niet al mee geëxperimenteerd, verschillende pilots in gedraaid met veel succes? Ook daar hebben we vanavond een motie over ingediend.

Over participatie gesproken: ‘Starten voor de start’ in verband met ruimtelijke ontwikkeling komt niet voor in dit coalitieakkoord.

Het akkoord zegt het volgende over de zorg:

“Om de stijging van kosten voor zorg en ondersteuning te dempen zetten we de komende jaren in op transformatie en innovatie met een besparing van € 0,5 miljoen oplopend tot € 2 miljoen structureel vanaf 2021. We handhaven het voorzieningenniveau en de toegang tot zorg en ondersteuning op het huidige niveau. Een onderzoek zal uitwijzen of een bedrag van 2 tot 5 miljoen op te vangen is.” Deze coalitie rekent zich rijk, terwijl een door “Den Haag” geïnitieerd doomsday-scenario zich duidelijk aftekent voor zowel jeugdhulp, WMO als werk & inkomen. Het sociaal domein omvat ongeveer de helft van de Amersfoortse begroting. Elke procent tegenvaller binnen dit domein heeft grote financiële consequenties voor de begroting als geheel. Het kan niet zo zijn dat de coalitie lijdzaam toeziet hoe er grote gaten vallen in essentiële dienstverlening in de zorg, de voorspelbare uitkomsten van prijzig onderzoek afwacht, en tegelijkertijd investeert in leuke dingen voor de homo ludens, ‘de spelende mens…hoe belangrijk ook’ Ik refereer naar de 3 miljoen voor de HC Eemvallei.

Het akkoord over veiligheid en leefbaarheid:

Veel woorden over veiligheid in deze paragraaf, maar helaas geen woord over de overlast die de gemiddelde inwoner ervaart als het gaat om de leefbaarheid in de directe woonomgeving: hondenpoep, lawaai overlast, hangjongeren, drugs dealen op straat en scooterterreur. De burger die zo nadrukkelijk afwezig is in dit politiek bestuurlijk coalitieakkoord. Wordt die burger wel echt gezien?

Grote projecten met rigoureuze aanpassingen van 20 tot 30  miljoen, zoals bij de Nieuwe Poort waar nu een onderzoek naar loopt, vinden wij niet nodig. Dit geld kan echt beter aan andere zaken besteed worden. Maak het daar vooral veilig en doe dat smart door minder verkeer over de rotonde te leiden.

Goede ambities staan er verder wel in het akkoord.

Schone lucht, autoluwe binnenstad, ja daar zijn we voor? Breid inderdaad de visie Stadshart verder uit om op korte en lange termijn er mee aan de slag te kunnen, maak van de Varkensmarkt een mooi plein. Ga aan de slag met een nieuw milieu-brengstation voor ROVA op een andere locatie. Waarmee we een nieuw stadsdeel kunnen ontwikkelen en onze inwoners een goede faciliteit voor het afval bieden met meer gemak en comfort.

Graag zien we schoon openbaar vervoer in onze straten, naast elektrische buurtmobielen ook betaalbaar en gebruiksvriendelijk vervoer voor ouderen en beperkten. Ook hiervoor dienen wij vanavond een amendement in.

Blij zijn we met het open houden van het zwembad Hoogland, voor de Hooglanders maar ook nog steeds voor de Amersfoorters. Wel zien we graag structurele maatregelen voor onderhoud, wij dienen er vanavond een motie over in.

Het stadhuis: in de vorige periode hebben minimaal 4 partijen zich gecommitteerd aan een sobere en doelmatige oplossing en is 30 miljoen gereserveerd. Wat ons betreft blijft dat zo, geen paradepaardjes voor partijen, geen architectonische grappen, geen programmering van dure groen-technologische hoogstandjes die binnen de kortste keren achterhaald blijken, maar een plek die in de eerste plaats geschikt is om de inwoners goed en efficiënt te bedienen. Daarbij rekening houdend dat diensten steeds vaker digitaal zullen worden. De discussie over asbest kan geen enkele keuze in de weg staan, deze kosten zijn in alle gevallen voor de gemeente, zowel bij nieuwbouw, renovatie als bij transitie.

Werkgelegenheid stellen wij voorop, dit zit niet alleen in onze stad maar ook in de regio en in circulaire economie. “Acquisitie daartoe handhaven”, staat in het akkoord, daar zijn wij een voorstander van evenals als het bevorderen van de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Dar mag zeker wat meer geld bij, eerder dienden wij een motie hierover in. Het principe “van het werk naar werk” inden wij van belang.

Graag gaan wij ‘Samen aan de slag voor duurzame groei in een sociale stad’.

Een gebaar maken wij dan ook graag door u iets van sociale herkenning te geven in de vorm van een rode roos van de Partij van de Arbeid.

 

Dank voor uw aandacht.

 

Rob Smulders deelt als fractievoorzitter rozen uit aan de wethouders en burgemeester.

 

Rob Smulders

Rob Smulders

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben.

Meer over Rob Smulders

Neem contact op

Laat uw informatie achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.