22 juni 2020

“Voert het college van burgemeester en wethouders protest tegen lokale bezuinigingen?”

“Voert het college van burgemeester en wethouders protest tegen lokale bezuinigingen?” vraagt PvdA-fractievoorzitter Keskin in zijn schriftelijke vragen aan het college.

Het op orde houden van een gezond gemeentelijk financieel beleid wordt steeds lastiger. Gemeenten zijn een lobby richting het Rijk gestart en versturen brieven met initiatieven. Keskin wil graag van het college van burgemeester en wethouders weten in hoeverre zij hiervan op de hoogte zijn en of het college zelf ook actie gaat ondernemen.

Keskin constateert dat er binnen de VNG verscheidene schriftelijke initiatieven ter tafel komen. Een van de initiatieven is een compensatie vanuit het Rijk aan de gemeenten voor de opgelopen tekorten als gevolg van de coronacrisis. Als er na het ontvangen van de compensatie nog tekorten overblijven, dan kan de gemeente deze buiten de eisen van een structureel sluitende begroting houden en activeren. Het bedrag dat over blijft kan de gemeente dan in 20 jaar afschrijven. Maar ook kan de gemeente eigen reserves die overblijven inzetten om eerder af te betalen.

In 2015 zijn bepaalde taken van het Rijk zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ‘gedecentraliseerd’ waardoor gemeenten hiervoor verantwoordelijk werden. Dit gold ook voor de gemeente Amersfoort. Gelijktijdig heeft het Rijk bezuinigd op de kosten van het Sociaal Domein waardoor de gemeente hier minder geld voor ontving. De lobby verzoekt om een structurele passende vergoeding voor de basistaken die de gemeenten uitvoeren, alleen hierdoor wordt een gemeente goed in staat gesteld zijn gemeentefonds aan te vullen.

Daarnaast is per 1 januari 2020 het abonnementstarief ingesteld. Per januari betalen inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand. De initiatieven pleiten voor afschaffing van dit abonnementstarief, maar voor een vergoeding vanuit het Rijk.

Concreet vraagt PvdA-fractievoorzitter Keskin aan het college of zij bekend is met de initiatieven en of één van deze initiatieven al besproken is in het college. Keskin wil ook weten of zij zich aansluiten bij de lobby door een vergelijkbare brief te sturen richting Den Haag, als zij dit niet doen wil de PvdA weten waarom niet.

Op 2 juli is het Tweede Kamerdebat over de financiële situatie van gemeenten. De gemeente Opsterland heeft het initiatief genomen om wethouders en raadsleden op te roepen om op een veilige manier fysiek te demonstreren. Keskin vraagt of de gemeente Amersfoort hier ook aan deelneemt, dit kan namelijk ook digitaal.