Uitkomsten ledenpanel wonen

Door Frouke Vlaskamp op 21 maart 2020

Op 19 maart a.s. is de algemene ledenvergadering gepland die helaas niet kan doorgaan vanwege het coronavirus. Het bestuur gaat er van uit dat we deze vergadering op een later tijdstip kunnen houden.

Het tweede deel van de vergadering is bestemd voor de uitkomsten van het ledenpanel over wonen, dat wij eind vorig jaar hebben gehouden. In het ledenpanel zijn goede en belangrijke suggesties gedaan door de leden over hoe en waar te bouwen in Amersfoort. Deze willen wij graag met de leden delen in de komende ALV.

Vooruitlopend hierop heeft de fractie heeft de ideeën van de leden tegen het licht gehouden. Hierbij is de fractie  tot de conclusie gekomen dat een viertal onderwerpen bruikbaar is in het actuele politieke debat in de gemeenteraad. Zoals bekend heeft Amersfoort net als veel andere steden een belangrijke bouwopgave voor de komende jaren. Deze onderwerpen zijn de volgende:

  1. – Zorgwoningen:

Diverse leden hebben zich uitgesproken over ouderen die gezamenlijke huisvesting in combinatie met zorg kunnen delen. De fractie concludeert dat Amersfoort daar zeker niet ver mee is en dus een belangrijk punt van aandacht is in de toekomst. Een initiatief als de “Knarrenhof” (nabuurschap) loopt hier als CPO project parallel aan. https://knarrenhof.nl/amersfoort-vereniging. Hiermee wordt ook doorstroming gestimuleerd, van wonen in een groot huis naar een kleinere.

  1. -Meer locaties zijn geschikt voor inbreiding, soms uitbreiding:

Verder hebben diverse ledensuggesties gedaan voor mogelijke bouwlocaties,  als de drie stationslocaties, Isselt, leegstaande kantoren, scholen, De Hoef, oude locatie Stadhuis, wonen boven winkels in de wijken en rand Soesterkwartier. Verder het verwijderen van oude garage-complexen, maar ook het Beekdal en Zon en Schild.

  1. -Kopen van huis alleen voor eigen gebruik:

De suggestie van leden is de huizen, die nu gekocht worden als belegging, alleen voor bewoning gebruikt mogen worden door de eigenaar.

  1. -Afschaffen verhuurdersheffing:

Een onderwerp dat niet in de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort maar landelijk moet worden opgelost is het afschaffen van de verhuurdersheffing. Dit is een heffing die corporaties substantieel (afroming) betalen aan het rijk. Veel leden deden de suggestie dat deze heffing wordt ingezet voor een verduurzamingsprogramma van de sociale woningvoorraad. De fractie kan zich uiteraard uitspreken in de raad voor afschaffing van deze heffing en de wethouder vragen dit op te pakken richting het Ministerie.

Rob Smulders en Frouke Vlaskamp