Er zijn wel maren:
Verkiezingsprogramma

Er zijn wel maren:

Goed wonen, leven en werken in onze stad is niet binnen ieders bereik en we zijn niet klaar voor de toekomst. De woningmarkt zit op slot.

 • Ook in Amersfoort zijn er werkende armen en zijn er kinderen die zonder een goed ontbijt naar school gaan.
 • Er is een gezondheidscrisis, veel mensen hebben last van obesitas, veel mensen bewegen te weinig en corona versterkt deze problemen. Ons gezond gedrag moeten we verbeteren.
 • We hebben een klimaatcrisis die op ons afstormt, dus we zullen echt iets moeten doen aan autogebruik en andere milieubelastende activiteiten; klimaatadaptatie.
 • De stijgende energieprijzen leiden daarbovenop tot een energiecrisis met voor sommige mensen energie-armoede.
 • Er is een slag naar digitalisering waarin mensen achterblijven. Dit uit zich onder meer in een tweedeling op de arbeidsmarkt en in mensen die het moeilijk vinden om de juiste hulp te vinden als ze een probleem hebben.
 • Bij al deze uitdagingen is het daarom belangrijk dat we inclusief zijn, dat we zorgen dat we samen gezonder en klimaatbestendiger worden en dat iedereen mee kan doen in wonen, werken en leven.

De uitdagingen zijn groot. De PvdA-Amersfoort wil dat de gemeente zich niet langer als regiegemeente opstelt die vanuit de achtergrond kijkt of alles een beetje loopt. Nee, we willen een gemeente die normstellend is en proactief in de uitvoering. Rechts Nederland mag zich in de coulissen willen terugtrekken, de PvdA gaat voorop in de strijd om een betere wereld voor iedereen, te beginnen in Amersfoort.

 • We willen leefbare wijken, kinderen veilig op straat, alle mensen gezond en dus goede voorzieningen voor sport en gezondheid én een beweegvriendelijke openbare ruimte. 
 • We willen een schone stad, waarin de kwaliteit van de openbare ruimte hoog is,     dus een stevig stedelijk beheer en kwalitatief verantwoord groenonderhoud. 
 • Verder moeten we op zoek naar ruimte voor wonen. Amersfoorters willen hierbij gehoord worden en ze willen kunnen meepraten. Mensen pikken het niet als er ergens iets misloopt en dat is terecht. Dit soort dingen moeten we daarom goed regelen. 
 • Als regiegemeente op de achtergrond kan dat niet. De gemeente besteedt veel uit en daar gaat het vaak mis. Dat is niet houdbaar bij een stad die gegroeid is en met nieuwe uitdagingen voor de toekomst.

De gemeente moet veel meer een eigen plan trekken: op het terrein van het sociaal domein, het afval, klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en duurzame energie transitie. Daarom moeten we toewerken naar een grotere lokale overheid met meer ambtenaren. We hebben de afdelingen RO, sociaal domein en duurzaamheid, maar we moeten binnen die afdelingen veel meer vanuit de gemeente zelf nadenken over zaken als bouwen van woningen in de stad (inbreiden), jeugdzorg, inclusiviteit en het ‘beweegvriendelijk’ en gezond maken van de stad.

Amersfoort staat de komende jaren voor grote uitdagingen: 

 • Hoe brengen we de menselijke maat in leefbaarheid terug in buurten en wijken? 
 • Hoe krijgen we een CO2-neutrale stad? 
 • Hoe krijgen we mooie en toegankelijke winkelgebieden, zonder geparkeerde auto’s en met mooie looproutes? 
 • Hoe maken we de openbare ruimte ‘beweegvriendelijker’? 
 • Hoe krijgen we voor iedereen meer toegankelijke sport- en cultuuractiviteiten? 
 • Hoe zorgen we dat alle Amersfoorters een leven kunnen leiden dat sociaal en fysiek gezond is? 
 • Hoe iedereen de weg (informatie) kan vinden binnen de gemeente? 
 • Hoe komen we samen naar de menselijke maat? 
 • Hoe kunnen we de gemeente zelf versterken zodat we het antwoord op deze vragen weer meer in eigen hand hebben?

Dit verkiezingsprogramma is op deze vragen het antwoord dat wij, de PvdA in Amersfoort, voor ons zien.

Deel dit