Wonen, leven en werken op menselijke maat in een sterke gemeente
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Wonen, leven en werken op menselijke maat in een sterke gemeente

De kern van onze ideeën is: wonen, leven en werken op menselijke maat in een sterke gemeente.

We leven in het begin van de 21e eeuw. De laatste decennia is de vooruitgang ongekend en er is reden voor heel veel optimisme, maar er is ook reden tot zorg. Onze levensstijl dreigt zich tegen zichzelf te keren. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de hele planeet en de biodiversiteit staat onder druk. Dat is ver weg van onze stad. Maar ook hier dreigen we aan levenskwaliteit in te leveren. We zitten te veel, we eten te vet en we eten te veel suiker, we roken en obesitas neemt toe. We dreigen zowel in de wereld als bij ons thuis in de stad onze moeizame verworvenheden te verspelen.

 

De PvdA is ervan overtuigd dat het anders moet en kan

De PvdA is ervan overtuigd dat het anders moet en kan, zij zet zich daar al langer voor in en zal zich daar ook de komende vier jaar voor inzetten. Concreet voor Amersfoort betekent dit dat we het autoverkeer terugdringen, de landelijke norm van 30 km/u als standaard-snelheid invoeren, met uitzondering van sommige doorgaande wegen en dat we streven naar een versmalde of zelfs auto-vrije/loze Stadsring. Zo wordt de stad veel leefbaarder en beweegvriendelijker en aangenaam om in te verblijven. Voorbeeldsteden zijn Utrecht, Groningen en Houten. Bij woningbouw houden we daarbij sterk vast aan het behoud van de groene ruimte en zetten we in op klimaatvriendelijke woningen. Omdat woningen zijn om in te wonen, zetten we in op een zelfbewoningsplicht. Verder ondersteunen we sport en cultuur om te zorgen dat de stad een aangename omgeving is, dat het leuk is om in Amersfoort te zijn.

We hebben onze plannen in drie punten onderverdeeld: Wonen, Leven en Werken. Daarnaast denken we dat het functioneren van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening anders moet, dat is een vierde onderdeel van ons programma.

Onze keuzes:

Bij wonen denken we aan de fysieke kant

Er is veel woningbouw nodig om de kloof in huisvesting te overbruggen en bijvoorbeeld ook de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te beperken, maar tegelijkertijd willen we de open ruimte zo veel mogelijk bewaren. Meer woningen betekent meer verkeer. De leefomgeving in Amersfoort is helaas nog erg gericht op de auto. Veel Amersfoorters werken buiten de stad en ze moeten na de coronasituatie toch ook weer naar hun werk kunnen. Tegelijkertijd vereisen le efbaarheid en duurzaamheid minder ruimte voor de auto en meer voor lopen, fietsen en groen in de stad. Leidend idee voor de toekomst is dat het doorgaande autoverkeer zoveel mogelijk uit de stad wordt geweerd, maar dat de stad bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. Dit betekent ook een verschuiving van auto naar fiets. 

Bij leven denken we aan de sociale kant

hoe steunen we onze verenigingen, wat voor sportvoorzieningen en cultuurvoorzieningen bieden we, welke zorg geven we aan mensen die dat nodig hebben? We vinden cultuur, sportvoorzieningen, openheid voor diversiteit en jeugdzorg en maatschappelijke zorg belangrijk. De sociale inrichting van de stad moet zo zijn dat we verschillen tussen mensen overbruggen en dat we mensen die hulp nodig hebben in hun leven die hulp ook kunnen geven. Amersfoort was één van de weinige gemeenten die als woningbeleid, vaak met medewerking van de PvdA, in alle wijken sociale huurwoningen heeft gebouwd. Dat juichen we nog steeds zeer toe. Maar ook hier zien we nieuwe uitdagingen, zoals de binding tussen het centrum en de grote woongebieden in het noorden van de stad, de binding tussen mensen uit verschillende culturele groepen en de keuzes die we moeten maken in de jeugdzorg en maatschappelijke zorg.

Bij werken denken we aan de kloof tussen werkenden en niet-werkenden en tegelijkertijd aan een beter normaal voor iedereen

De ‘economische structuur’ van Amersfoort wijkt enigszins af van veel andere steden: heel veel Amersfoorters werken buiten de stad. Amersfoort is voor veel mensen dus niet een stad om in te werken, maar vooral om in te wonen en te leven. Het inkomen is in Amersfoort bovengemiddeld, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle Amersfoorters ook een hoog inkomen hebben. Niet iedereen kan goed meedoen. We denken dat de ‘basisbaan’ (zie het hoofdstuk over werken) heel goed kan helpen om mensen aan het werk te helpen en tegelijkertijd de fysieke en sociale kant van de stad te verbeteren.

Bij een beter Amersfoort denken we aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening en aan meebeslissen.

Alle burgers moeten goed de weg kunnen vinden en inwoners met een zwakkere positie moeten we extra helpen. We willen veel vaker ‘starten voor de start’ hanteren. Dat houdt in dat er voordat sprake is van besluitvorming er met veel burgers gesproken is over wat zij belangrijk vinden. En we willen de ‘menselijke maat’ daarin terugvinden. Dat is o.a. een medewerker die met je meedenkt hoe en waar je hulp bij de gemeente kunt krijgen over je vragen. In de zorg ligt deze taak bij de wijkteams, maar niet iedereen weet die te vinden en daarom is het goed om deze menselijke maat op allerlei plekken te hebben en kunnen vinden, waaronder het stadhuis.

Deel dit