Reactie op coalitieakkoord

Door Rob Smulders op 6 juli 2022

Reactie PvdA fractievoorzitter op coalitieakkoord 2022-2026 tijdens raadsvergadering van 5 juli 2022.
NB: Onderstaande rode teksten kunt u aanklikken, ze leiden u door naar een (externe)bijlage.

Afgelopen vrijdag was het dan zover, het langverwachte coalitieakkoord 2022-2026 werd openbaar gemaakt, evenals wie de nieuwe wethouders zijn.

“Beter laat dan nooit op tijd.”- Remco Campert

Dank aan de onderhandelende partijen, formateurs en ondersteuners voor hun tijd energie. Wij hebben als PvdA fractie in het duidingsdebat ook aangegeven dat vooral in samenspraak met de stad een akkoord tot stand moet komen. Laten we de aankomende jaren vooral die samenspraak behouden, de mensen blijven opzoeken

Het coalitieakkoord is een document dat voor de deelnemende politieke partijen de bijbel en de belofte voor de aankomende 4 jaar moet zijn om gezamenlijk op te trekken en om daadwerkelijk uit te voeren, hopelijk doet en voelt u dat ook echt, wij houden u eraan de goede zaken uit dit akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren!

Aristoteles zei: “Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”

“Wij houden u eraan de goede zaken uit dit akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren!” – Rob Smulders

Hangt dan het succes van een coalitie samen met een groter aantal wethouders vraagt de PvdA zich af, in dit geval van acht… Wij denken van niet…Waarom zijn het er dan 8? Met alle kosten van 2,5 ton extra per jaar van dien. 2,5 ton per wethouder…

Wat wij als PvdA hier lezen is een ambitieus plan om de stad leefbaarder te maken en verder te vergroenen en ook veiliger te maken. Daar zijn wij een groot voorstander van, dat zal u vast niet verbazen. Wel willen wij graag groen voor elke wijk, niet alleen de wijken waar de duurdere huizen staan. Er worden plekken genoemd waar het groen moet blijven, waar niet gebouwd moet worden, zoals Hoogland West, benoem dan ook de Groene zone in Hooglanderveen.
Ook zien we dat er gelukkig weer meer aandacht voor sport en cultuur is, tegelijkertijd zitten daar verschillende grote uitdagingen in met betrekking tot locaties en huisvesting.

Heel fijn als we een echt kunst- en cultuur educatiecentrum voor iedereen, kunnen realiseren, verbonden aan de Elleboogkerk. En als het gaat om cultuur die écht voor iedereen is via onder andere cultuurcoaches.
Hopelijk kunnen we met de extra cultuurmiddelen ook Flint, Theater de Lieve Vrouw en Fluor meer ruimte en lucht geven. Of ook echt op zoek gaan naar andere locaties zoals het huidige Stadhuis. Het Rietveldpaviljoen wordt in staat gesteld de huidige functie te behouden, laten we dan ook meteen de toegankelijkheid goed regelen, er is nu geen lift.

Ten aanzien van sport zien wij niet veel nieuws, gelukkig wel het behoud van het zwembad voor Hoogland. Wij zouden graag de aandacht willen vestigen op mogelijkheden op het sportpark Zielhorst, daar liggen grote kansen voor verbinding en samenwerking tussen onderwijs, sportclubs en gezondheid.

Verder is het goed als we gaan voor een stevig beweeg- en gezondheids offensief voor wijken met een lager inkomen.

Het zal u verder niet verbazen dat er ook nog zaken zijn die wij te weinig uitgewerkt vinden, of niet zien in het akkoord…
Het moet een eerlijke boodschap zijn dat we op ruimtelijke ordening en mobiliteit zichtbare problemen en uitdagingen kennen in de stad.

Het is wat de PvdA betreft nu helder dat de volledige aanleg van de Westelijke ontsluiting nu van de baan is, wij gaven al eerder aan dat deze in een impasse terecht gekomen is.

Laten we het tracee zo veilig mogelijk maken, zonder onnodige bomenkap. Sterker nog, plaats bomen terug en compenseer ruim zoals een aangenomen motie, 4 jaar geleden, van de PvdA vroeg (klik voor de motie).

Tegelijkertijd steunen wij het burgerinitiatief van Ring naar Park. Door sommigen wordt gezegd dat dit onverenigbaar is zonder de aanleg van de Westelijke ontsluiting, onderzoek dat dan ook echt! Een festival op de Stadsring is echt niet voldoende, wel leuk en gezellig, hopelijk geeft het wat bewustwording aan deze of gene.

Met bijna 160.000 inwoners hebben we het over een middelgrote stad die steeds voller en drukker wordt. Participatie willen we het liefst door bewoners uit allerlei wijken op verschillende niveau’s, en liefst niet alleen door een groep vertegenwoordiging van vaker hoger opgeleiden. Vaak mannen, van boven de 50 jaar.

Huisvesting van allerlei groepen van jong tot oud, van binnen en buiten de stad, het is een grote opgave. Laten we vooral ook zorgen dat bij plannen van inbreiding mensen in hun eigen buurt horen en helpen met de inrichting van een nieuwe omgeving, het is hun buurt, denk aan Jericho en andere plekken in de stad.

Op het vaak minder zichtbare terrein van zorg en welzijn maken wij ons wel zorgen. De aankomende vergrijzing, de kosten van welzijn en de medische zorg. Evenals de toegankelijkheid van informatie vanuit de gemeente naar alle bewoners toe, oftewel denk aan de menselijke maat. Zorg goed voor uw inwoners!

Erasmus zei: Een grote stad betekent grote eenzaamheid. Laten we daar goed op letten en iedereen meenemen in die menselijke maat.

U schrijft in uw akkoord: “We blijven wel alert op misbruik van zorgfraude. We zorgen voor controle en maken goede afspraken met zorgaanbieders om dit te voorkomen.”

Laten we wel bedenken dat de druk op de zorg zeer hoog is en dat we af moeten van de verantwoordingscultuur in de zorg, dit kost echt handjes in de zorg. Net als teveel administratieve taken van zorgmedewerkers.

De jeugdzorg is er ook een voorbeeld van, hoe zorgen we ervoor dat de problematiek van jongeren op tijd gesignaleerd wordt en welke problematiek is dat dan, is het een opvoedingsvraag of een zorgvraag, de PvdA heeft daar lang geleden al een motie over ingediend en is unaniem aangenomen, laten we daar verder mee aan de slag gaan!

Positief is dat u in het akkoord aangeeft dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp moet verbeteren. Ook ten aanzien van kansengelijkheid met name voor jongeren met een migratieachtergrond. Dit geldt ook voor gezondheidsverschillen, die worden vaak sociaal-economisch bepaald. Let ook op het tekort aan locaties voor beschermd wonen.

Positief in het akkoord, en zeker in het kader van medemenselijkheid, zijn verdere maatregelen voor betere opvang van daklozen in onze stad, daar moeten echt slagen in gemaakt worden. Doe dit vooral samen met de daarvoor beschikbare organisaties.
Ten aanzien van betaald werk zien wij via de basisbaan kansen voor mensen die in een langdurige uitkeringssituatie zitten, maar zeker mogelijkheden hebben. We weten allen dat we nu handen tekort hebben. Graag gaan wij daar de aankomende tijd het gesprek met u over aan, denk bij uitvoering aan de blauwe paraplu, afdeling Werk en Inkomen van onze gemeente en RWA.

Een dementievriendelijke gemeente worden we, staat in het akkoord, daar hebben wij samen met andere partijen al eerder aandacht aan besteed, nu doorpakken wat ons betreft, een vijfde (1/5) van de ouderen krijgt hier mee te maken, dat heeft grote impact op de samenleving!

Andere aandachtspunten die wij belangrijk vinden is de aandacht voor de energietransitie waar grotere stappen gemaakt moeten worden. De klimaatbestendigheid of klimaatadoptatie waar we snel mee aan de gang moeten gaan. De PvdA heeft een motie ingediend om minder te maaien en onkruid te bestrijden, gaat die nu met dit akkoord wel aangenomen worden, we zullen het zien, wij dienen hem gewoon weer in!

Dan de samenhang in onze wijken:

  • Meer aandacht voor gebiedsgericht werken in verband met menselijke maat voor bewoners in de wijken/gebieden.
  • In deelgebieden: sociale cohesie bevorderen, aandacht voor jongeren/ouderen, wonen, groen, medische zaken, veiligheid, onderwijs, participatie, geld- en schuldproblemen, mobiliteit, diversiteit en inclusiviteit etc. We zien teveel individuele problemen en dat mensen soms weinig met elkaar in verbinding staan.
  • Ondermijning moet hoge prioriteit hebben, we zien sommige jongeren te vaak in de criminaliteit gezogen worden. Jongeren hebben de toekomst maar kunnen ook kwetsbaar zijn met betrekking tot schulden, uitval op school etc.
  • Een jongerenraad ziet de PvdA als mogelijkheid meer grip te krijgen op zelfstandigheid en meedoen van jongeren. Laten we daar gezamenlijk op inzetten en het initiatief van een aantal jongeren stevig omarmen.

In het akkoord staat dat er een plan komt om verborgen armoede en het doorgeven ervan van generatie op generatie te voorkomen, de PvdA is erg benieuwd naar dat plan, ook wij hebben daar opvattingen over!

In het financiële gedeelte van het akkoord zien wij weinig aandacht voor de financiële risico’s. Denk daarbij aan het nog te bouwen nieuwe Stadhuis, Vahstal, De Nieuwe Poort, gemaakte kosten Westelijke ontsluiting en zo nog een paar. Wanneer voeren we daar het gesprek over?

We weten ook dat we binnen vier jaar structureel met 13,4 miljoen of meer in de min zullen komen, we zijn bovendien grotendeels afhankelijk van het rijk. Hoe rijmen we dat met alle mooie ambities in dit akkoord, is het wel betaalbaar? Of laat u dat graag aan een volgende coalitie over, dat mogen we toch niet hopen. De PvdA ziet graag zo spoedig mogelijk de uitwerking.

Daarnaast vragen wij ons wel af, met de stand van zaken ten aanzien van ambities of ons gemeente apparaat dit aankan. We hebben al enige tijd het model van een regiegemeente. Veel taken voeren we niet zelf uit, inhuur is prima voor tijdelijke invulling, maar structurele zaken rondom wonen, klimaat en zorg verdienen meer continuïteit en eigen regie. Wil deze coalitie daar mee aan de slag en ziet zij dat ook zo?

Tot slot het vertrouwen van de burger in de gemeente politiek. We hebben bij de verkiezingen gezien dat de lagere opkomst in Amersfoort in vergelijking met andere steden nog meevalt. Toch zien we een groot verschil met 2010 t/m 2018. Laten we gezamenlijk nadenken over manieren om onze inwoners meer te betrekken. Laten we beseffen dat dit voor ons allen een belangrijke opdracht is. Experimenten moeten we niet schuwen en laten we ervoor zorgen dat we dichter bij onze inwoners gaan staan.

Omdat ik nog niets over onze dieren gezegd heb, het volgende door Erasmus (Lof der Zotheid):

Ge ziet toch dat alleen de dieren het gelukkigst zijn die niet door de mens is gedresseerd maar die slechts bij de natuur ter schole gingen?

U mag er even over nadenken…

Rob Smulders

Rob Smulders

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben.

Meer over Rob Smulders

Waar ben je naar op zoek?