Meerjarenbegroting Amersfoort

5 december 2022

Recentelijk is de meerjarenbegroting 2023-2026 aangenomen in de gemeenteraad. Uiteraard is de PvdA fractie niet over een nacht ijs gegaan, vele moties en amendementen zijn mede ingediend samen met andere partijen. Vooraf met oud wethouder Jelle Hekman zijn we gaan kijken hoe we als PvdA de begroting kunnen duiden ten aanzien van ons verkiezingsprogramma. Je merkt al snel dat de begroting bij zowel raadsleden als inwoners uit de stad niet erg leeft, terwijl je er voor belangrijk beleid, veel uit kunt halen. Zie onze reactie in de raad: Reactie op coalitieakkoord – PvdA Amersfoort

Allereerst ligt er een bijna 400 pagina tellende begroting met cijfers, uitleg en feiten, een groot deel daarvan is een repetitie van de jaren ervoor. Daarvoor behandelen we normaal gesproken voor het zomerreces de kadernota, maar door het gemeentelijke verkiezingsjaar 2022 was daar geen ruimte voor. Belangrijk zijn natuurlijk de inkomsten en uitgaven. Amersfoort krijgt via diverse circulaires veel geld via het rijk, minimaal 400 miljoen, op een begroting van rond de 600 miljoen. Eigen, middelen komen voornamelijk uit leges, rioolheffing, gemeentebelastingen als de bekende OZB, en vele andere.

De aankomende twee jaren zijn solide, de jaren erna gaan we structureel de min in. Rijksgeld zal de remedie moeten zijn om ‘m sluitend te houden (o.a. de corona compensatiegelden). Zorgen bestaan rondom het Vahstal (ontwikkelaar) dossier die een claim van 43 miljoen heeft gelegd i.v.m. niet verkregen mogelijkheid te kunnen bouwen. Verder lijkt de 118 miljoen voor een nieuw Stadhuis als lening niet veel meer te drukken op de begroting dan het huidige Stadhuis al doet.

De thema’s voor de PvdA als wonen, klimaat en (energie)armoedebestrijding hebben we onder de loop genomen en geconstateerd dat er op de gebieden en wonen en klimaat zorgen zijn. De opgave om 1.000 woningen te bouwen via het programma Deltaplan wonen stuit op een ruimtelijk probleem, hoogbouw is noodzakelijk om het groen te behouden. De klimaatadaptatie zijn we onvoldoende op voorbereid en er zijn naar de overtuiging van de PvdA te weinig middelen voor versnelling. Een goede stap zou een allesomvattend (revolverend) klimaatfonds zijn, naar voorbeeld van Tilburg, van 20 miljoen (te financieren uit de saldireserve). Dit fonds stelt dan particulieren en bedrijven in staat om geld te ontvangen, via een renteloze lening, voor vermindering van o.a. energiegebruik, denk aan isolatie van de woning en aanschaf energie opwekkende apparatuur. Voorbeeld: een bakker schaft een energiezuinige oven aan van € 100.000 of een particulier heeft € 7.500 nodig voor zonnepanelen en een warmteboiler. Ook voor huurders zijn er energie verminderende maatregelen toe te passen, ook al is het niet hun eigen woning. Corporaties hun taak is deze maatregelen met name uit de opheffing van de verhuurdersheffing te bekostigen. Zodoende de energiekosten voor huurders in de hand te houden. De fractie zal de verdere ontwikkelingen onder de risico dossiers Vahstal en het nieuwe gemeentehuis kritisch blijven volgen. Verder blijven we bovenop de mogelijkheden zitten voor voor de lagere inkomensgroepen en armoede bestrijding voor de Amersfoorters.

NB. Een recentelijk belangrijke impuls voor het bouwen langs Eem en Spoor/De Hoef/Bovenduist mbt 8500 woningen en mobiliteit (infrastructuur) heeft Amersfoort een toezegging van het rijk van 95

Waar ben je naar op zoek?