31 oktober 2021

De menselijke maat voor een beter en socialer Amersfoort

De PvdA wil een Amersfoort waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Betaalbaar en duurzaam wonen, en een baan voor iedereen die werken wil. (Tekst loopt door onder de video.)

We moeten woningen blijven bouwen, juist in de sociale- en midden huursector. Bouwen voor jong, maar ook voor oud, ter verbetering van de doorstroming. De extra woningen hebben ook invloed op de infrastructuur, maar dat mag niet ten koste gaan van het groen.

Aandacht voor elkaar en elkaars diversiteit, de menselijke maat terug, uitgaan van vertrouwen, niet van wantrouwen. Ga in gesprek met de betrokken inwoners bij het schrijven van nieuw beleid. Zij moeten er mee leven. Investeer in mensen, juist als het met hen tegenzit. Gebruik het geld wat bestemd is voor de zorg, ook echt voor de zorg.

Voldoende mogelijkheid tot bewegen voor jong en oud. Zo voorkom je veel zorgvragen in de toekomst. Zorgen voor een goede bezetting van de sportaccommodaties, door de sportverenigingen te ondersteunen bij de organisatie. Maar ook sport mogelijk maken voor de sporters die niet lid zijn van een vereniging.

Cultuur bereikbaar voor een grotere groep, in gedegen huisvesting met een breed aanbod. Juist in deze tijden vragen wij aandacht voor de beoefenaars van de podiumkunsten, ook zij verdienen het om betaald te worden conform hun cao.

De menselijke maat terug in de Zorg, het Onderwijs, de Sport, de Cultuur, het betaalbaar en duurzaam Wonen, de Infrastructuur en het Groen. Willen we dat niet allemaal? En met welke voorstellen hiervoor komt de Partij van de Arbeid in Amersfoort?

Allereerst hebben we ons in dit Raadstermijn ingezet voor een gedegen financiële huishouding van de gemeente.

Het College heeft in de afgelopen jaren ingeteerd op onder andere de reserve van het Sociaal Domein, waarmee coalitie ambities zijn bekostigd. Tot en met 2022 is de begroting sluitend, maar daarna is er een behoorlijk tekort.

Het nieuw te vormen College na de verkiezingen van maart 2022 rest niets anders te bezuinigen. Hier had het huidige College meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen en dit hebben we tijdens eerdere algemene beschouwingen van zowel de Begroting als Kadernota bestempeld als ‘na ons de zondvloed’.

Wanneer het Sociaal Domein positieve cijfers liet zien, werd dit geld niet toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, maar aan de Algemene Reserve, waarmee het weg kan vloeien naar andere portefeuilles.

Hetzelfde gebeurt nu met het extra geld vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg. Van de geadviseerde 1,7 miljard Euro structureel, is door het kabinet slechts 75%, dus 1,3 miljard Euro voor de gemeentes, incidenteel vrijgemaakt om het tekort in de Jeugdzorg tegen te gaan. Voor Amersfoort komt dit neer op een bedrag van 13,6 miljoen Euro. Een deel van dat geld claimt het College al voorgeschoten te hebben in eerdere jaren. Het blijft nog steeds onduidelijk hoe je iets kan voorschieten, waarvan je niet wist dat het uiteindelijk gecompenseerd zou worden.

Daarnaast is de kans groot dat het restant niet volledig benut gaat worden, waardoor een nog groter deel van het geld voor de Jeugdzorg, wegvloeit naar de algemene middelen. Wij dienen daarom een motie in om het extra geld voor de Jeugdzorg, ook echt voor de Jeugdzorg te gebruiken.

Tevens roepen we bij deze het College nogmaals oproepen werk te maken van Zorgcowboys. Nog steeds zijn er bedrijven die exorbitante winsten maken in de Zorg met gemeenschapsgeld. De gemeente Amersfoort kan zich niet blijven verschuilen achter het tekort aan capaciteit om dit te voorkomen.

Een gezonde levensstijl en veel beweging schiet er in deze tijd vaak bij in. Juist bij kinderen dienen we dit te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor dienen we een motie in voor het ‘Beweegconcept 2+1+2’ wat het volgende inhoudt:

  • 2 uur kwalitatief goed bewegingsonderwijs door een vakleerkracht of specialist bewegingsonderwijs
  • 1 uur extra bewegen in het schoolcurriculum voor alle leerlingen
  • 2 uur naschools sport en beweegaanbod rondom school in de wijk

De eerste twee onderdelen vallen onder het onderwijsbeleid en gaan wij als gemeente niet over. Scholen in Amersfoort geven 1 of 2 uur in de week gymles en 1 uur extra bewegen in het schoolcurriculum raakt ook steeds verder ingeburgerd, wat wij toejuichen. Het gaat echter om het de laatste van de drie punten: de uur naschoolse sport en beweegaanbod rondom de school in de wijk. Dit betreft een samenwerking tussen de domeinen Sport, Onderwijs en het Sociaal Domein. ABC scholen hebben de eerste stappen hiervoor al gezet en graag zien wij dat dit vanuit de gemeente wordt ondersteund en gestimuleerd.

De Partij van de Arbeid is van mening dat door samen te werken over de domeinen heen de gezondheid en daarmee de kwaliteit van het leven voor de Amersfoorters verbeteren.

Cultuur is de portefeuille waarop overal, in alle lagen van de overheid en in elke situatie het makkelijkst op wordt bezuinigd. In een discussie tijdens de oorlog met de bodem van de staatskas in zicht werd er voorgesteld te bezuinigen op cultuur, waarop de wedervraag luidde: ‘waar vechten we dan nog voor?’

Cultuur biedt troost, empathie, creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht. Recentelijk maakten we nog mee dat tijdens het Formule 1 spektakel in Zandvoort werd voorgesteld om artiesten voor niets te laten optreden om de begroting rond te krijgen. Dezelfde begroting bestond voor een groot deel uit overheidsgeld in de vorm van subsidies. Te vaak worden kunst- en cultuurbeoefenaars het dupe bij het rondkrijgen van de begroting en wat de PvdA betreft kunnen we dit niet zomaar laten gebeuren.

De gemeente Amersfoort staat als 14e stad van Nederland op de 26e plaats in de Cultuurindex. Naast dat we moeten investeren in gedegen huisvesting en een betere programmering, moeten we ook aandacht hebben voor de beoefenaars van kunst en cultuur. Juist zij hebben tijdens de pandemie veel te leiden gehad en verdienen onze steun. Recentelijk zijn we tijdens een Ronde Cultuur geconfronteerd met het feit dat zij helaas ook in Amersfoort ondergewaardeerd worden en dienen wij daarom een motie in, hen te laten betalen conform de CAO. Dit kunnen we als gemeente stimuleren door het als voorwaarde op te nemen in de verstrekking van subsidies aan evenementen en organisaties in de kunst- en cultuursector.

Verder wil de PvdA maatregelen treffen om de klimaatbestendigheid in Amersfoort te vergroten. Het klimaat veranderd zo snel, dat we dreigen onze doelen niet te halen. Graag gaan we daarover met de Raad en het College in discussie. De motie die we daarvoor hebben pleit ervoor om binnen efficiënter met de middelen binnen Stedelijk Beheer om te gaan.