Bouwen JA, pas wel op met het groen!

Door Rob Smulders op 3 februari 2020

Al even speelt de bouw van 60 woningen in Park Schothorst, door het college voorgesteld.

Rob Smulders heeft, al weer even geleden, bewoners in Schothorst gesproken over de plannen van het college gestapelde woningen te willen bouwen. Dit is op de plek waar een stadsboerderij is afgebrand, nu in gebruik door Amfors. Vele bewoners hebben vooral moeite met de parkeerbewegingen die dit tot gevolg zal hebben in de wijk en de opoffering van het groen. https://www.petitie24.nl/petitie/2490/geen-woningbouw-in-park-schothorst
Reden voor de PvdA om in een ronde over dit onderwerp niet akkoord te gaan met het Raadsvoorstel dit voor te gaan bereiden.
Standpunt: Duidelijk is dat er substantieel gebouwd (in- en uitbreiding, niet in het groen) moet worden in Amersfoort en omgeving om de betaalbare woningtekorten terug te dringen.
Uiteindelijk heeft het college het Raadsvoorstel van tafel gehaald vlak voordat er een bijeenkomst georganiseerd in het CNME op 30 november, zie foto’s, waar diverse partijen zich gepresenteerd hebben voor een alternatieve invulling. De mogelijkheid van een Stadsboerderij met een beperkt aantal zorgwoningen zou de voorkeur hebben van de PvdA en een aantal andere partijen als Lijst Sanders en Amersfoort 2014. In het Deltaplan Wonen worden zorgwoningen ook genoemd als woningbehoefte.
In het CNME waren ook de Knarrenhof,  Herenboeren Soest (Stadsboerderij) en Zorginstelling Quintus aanwezig met alternatieve invullingen.
Inmiddels is een motie ingediend om te komen tot een invulling, deze heeft het helaas niet gehaald, de coalitie heeft voorlopig weer het laatste woord, wordt vervolgd…
Wij hopen op een nieuw proces, SAMEN met bewoners en initiatiefnemers! (starten voor de start).
Verder blijven we voorstander van het bouwen op grotere locaties en relevante inbreidingslocaties om betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar te houden!
MOTIE PvdA/Lijst Sanders
Amersfoort, 15-1-2020
Raadsvoorstel: titel (nummer)
________________________________
De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
  1.  Er binnen het huidige bestemmingsplan op het terrein van plangebied Schothorsterlaan 88 geen woningen mogen worden gebouwd (bestemming: “Maatschappelijk”).
  2.  We onze parken in de toekomst hard nodig zullen hebben bij een toenemende verdichting van de bebouwde omgeving.
  3.  Er voor deze locatie initiatieven zijn vanuit de bevolking voor aantrekkelijke alternatieven die passend zijn binnen de maatschappelijke bestemming, zoals een stadsboerderij met binnen de bebouwingscontouren en volumes van de oude boerderij mogelijkheid voor kleinschalige zorg (zorg-wonen/therapie) en/of dagbesteding.
  4.  Deze locatie anderzijds de kans biedt de ecologie van het park te versterken door de grond ‘terug te geven’ aan het park en een groen/natuur bestemming te geven passend bij het landschappelijke karakter van het park.
verzoekt het college:
  1.  De grond van Amfors te kopen en in te richten in co-creatie met de omwonenden/groep Behoud Park Schothorst zonder woningen maar met een groen/natuur en/of maatschappelijke bestemming zodat het Park een Park kan blijven zonder extra verkeersbewegingen.
Met vriendelijke groet,
Rob Smulders
Raadslid PvdA Amersfoort
0653181587
Ruimtelijke Ordening, Stedelijk beheer en milieu, Economie en duurzaamheid, Wijken en wonen, Mobiliteit, Sociaal Domein, Cultuur.
Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners

Meer over Rob Smulders