Verslag ledenvergadering 19 november 2020

Door Frouke Vlaskamp op 28 november 2020

Op donderdag 19 november jl. vond voor de eerste keer in het bestaan van onze afdeling een geheel digitale ALV plaats. Ongeveer 20 leden hadden ingelogd via “Mijn PvdA” en troffen elkaar in onze digitale kamer. Als eerste onderwerp stond op de agenda het werkplan en de nieuwe begroting voor 2012. Daarna is de opdracht aan de Programmacommissie ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 besproken. Beide onderwerpen zijn door de aanwezige leden unaniem aanvaard, met dank aan de presentatie van onze nieuwe penningmeester Lex van’t Hof en de twee leden van de programma commissie bestaande uit Arie Keizer en Duco Bannink, die al een eerste aftrap voor het verkiezingsprogramma hebben gedaan.

Als volgend onderwerp hebben we stilgestaan bij de basisbaan, een landelijk door de PvdA omarmd thema. Dit onderwerp werd ingeleid door onze fractievoorzitter Harun Keskin, die daarbij tevens de resultaten van het gehouden ledenpanel over dit onderwerp heeft toegelicht. Vervolgens sloot Carine Bloemhoff zich aan bij de ledenvergadering, zij is wethouder voor de PvdA in de gemeente Groningen met, onder andere, de portefeuille Werk & Participatie en Arbeidsmarktbeleid. Carine is een van de initiatiefnemers van de basisbaan, waar in Groningen nu mee wordt geëxperimenteerd. Carine nam ons mee in haar presentatie over de basisbaan (klik hier) en toonde een filmpje waarin 2 deelnemers aan het woord kwamen. Deze zijn te zien op youtube Basisbaan gemeente Groningen.

https://www.youtube.com/embed/yoDons3FoSM”

De basisbaan voorziet in extra werkgelegenheid voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen en al langere tijd in de bijstand zitten. Het gaat daarbij om taken met maatschappelijke meerwaarde die samen met maatschappelijk organisaties wordt vastgesteld per wijk of dorp. Dit kan betreffen losse taken die worden samengevoegd tot 1 baan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het oude instrument van de Melkertbaan (WiW of JWG) weer nieuw leven in te blazen, waar de medewerkers min of meer vaste maar wegbezuinigde functies vervulden op scholen en/of instellingen. Bij de basisbaan, zoals nu in Groningen wordt onderzocht gaat het om maatschappelijke klussen, zoals het ophalen van spullen voor een kringloopwinkel, boodschappen doen voor ouderen of het ondersteunen van sportverenigingen in het parkonderhoud. Kortom, er mag op geen manier sprake zijn van verdringing van regulier werk. De deelnemers worden zorgvuldig gematched op de basisbaan, het moet dus bij hun passen, en er moet voldoende begeleiding zijn vanuit de maatschappelijk organisatie. Als iemand wordt aangenomen, dan is er sprake van een gewoon dienstverband voor 32 uur per week, waarbij de deelnemer minimum loon ontvangt, en verder wordt de CAO voor de sociale werkvoorziening toegepast. Deelnemers bouwen dus ook pensioen op. Mocht iemand er onverhoopt toch op achteruit gaan (ten opzichte van de bijstand),dan wordt er een arbeidspakket op maat aangeboden. Uitgangspunt is dat werk moet lonen, nog los van het feit dat een deelnemer geen last meer heeft van alle voorwaarden die voor de bijstandsuitkering gelden, zoals een eventuele toets op het inkomen van een partner. De basisbaan waaraan deelnemers vrijwillig kunnen meedoen heeft geen doorstroom- of uitstroomdoelstelling, maar biedt mensen een blijvend alternatief voor een uitkering. De grote winst is dat de deelnemers sociaal en maatschappelijk meedoen, wat effect kan hebben op hun gezondheid en zelfs die van hun familieleden zo wist Carine te vertellen.

Harun gaf tot slot aan dat ook PvdA Amersfoort een motie zal indienen voor onderzoek naar de invoering van een basisbaan. Om 22.15 sloot Ties ter Horst deze vruchtbare vergadering af. Het was wat mij betreft een geslaagde avond, en zeker een goed alternatief voor een fysieke bijeenkomst. Dit neemt niet weg dat wij als bestuur hopen binnenkort weer “live” bij elkaar te kunnen komen en na de ledenvergadering met de leden na of bij te kunnen praten.

Frouke Vlaskamp