MEER WONINGEN EN AANTREKKELIJKE VERDICHTING

Door Rob van Muilekom op 22 december 2018

In de provincie Utrecht is het aantrekkelijk om te wonen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten. Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie in het centrum van het land. Deze aantrekkelijkheid kent ook een keerzijde. Het aantal woningen (prognose woningbehoefte tot 2050 170.000), arbeidsplaatsen en de mobiliteit nemen de komende jaren fors toe. Het beslag hiervan op de krappe ruimte en daarbij de effecten op sociaal vlak en een gezonde leefomgeving kunnen groot zijn.  Er is grote schaarste op de woningmarkt in  de provincie Utrecht en dat leidt tot sterk stijgende prijzen voor een woning en een ruimtelijke scheiding tussen mensen met een kleinere en een grotere beurs. De PvdA moet deze groeiende tweedeling zowel lokaal als provinciaal de kop indrukken.

Provincie – spreiding van de groei

Op nog geen 70 km van Amersfoort hebben gemeenten te maken met krimp van het inwoneraantal en instandhouding van de voorzieningen is een groot probleem. Wat we zien is dat in het kleine Nederland de verschillen al zo groot zijn. De grote vraag daarbij is of we deze sterke groei van bedrijven en inwoners in het midden van het land volledig moeten accepteren en ook accommoderen. Als statenfractie van de PvdA hebben we de spreiding van de groei al aan de orde gesteld. Met het rijk en de buurprovincies moeten we deze discussie verder voeren, hoe ingewikkeld dat ook is.

Regio Amersfoort – aanwijzen bouwlocaties

Goed dat de gemeenten van de regio Amersfoort samen gebieden willen aanwijzen waar gebouwd moet worden. Maar dat moeten de gemeenten dan ook durven op te pakken. Wat de statenfractie PvdA betreft ligt de prioriteit op binnenstedelijk bouwen en als bouwlocaties daar uitgeput raken kun je kijken naar de randen van gemeenten. Van groot belang daarbij is dat de nieuwbouw aansluit bij de woningbehoefte en natuur en landschappelijke kwaliteit gespaard blijven.

Amersfoort –  aantrekkelijke verdichting

De meeste personen zijn voor realisatie van woningen door transformatie van leegstaande panden en bouwen op braakliggende terreinen. In Amersfoort liggen er ook kansen voor grootschalige transformatie van gebieden nabij het centrum, zoals op de Isselt. Er zitten echter ook grenzen aan de verdichting. Hoe zorg je er voor dat de woonomgeving voldoende groen en aantrekkelijk blijft en dat de ontsluiting met fiets, OV en auto op orde is. Nadrukkelijk moet ook meer driedimensionaal gekeken worden.  Goed ontworpen woontorens kan veel huisvesting bieden op weinig m2 en nabijheid van OV-knooppunten is een plus.

Wijk – participatie van inwoners

Als er bouwplannen voorbereid worden dienen inwoners, die in de nabijheid reeds wonen, in het voortraject betrokken te worden. Welke wensen hebben zij voor hun woonomgeving en kan dat ook invulling worden gegeven. En probeer ook de “nieuwe” wijkbewoners” een plek te geven in de discussie. Uiteindelijk is het aan de raad om het juiste besluit te geven.

We kennen allemaal wel een oma, broer, buurvrouw, zoon of kennis die naarstig op zoek is naar woonruimte. Als PvdA willen we dat iedereen zeker kan zijn van een goede en betaalbare woning. Deze opgave zal ook het verkiezingsitem zijn bij de komende Statenverkiezingen in maart 2019.

Rob van Muilekom,   Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

De mens staat voor mij immer centraal. Daarom ga ik mij inzetten voor meer banen, zeker ook voor mensen met een lagere opleiding. Voldoende betaalbare en goede woningen in de dorpen en de steden. En een aantrekkelijke omgeving waar je kunt genieten van de mooie natuur, cultuur en landschap in Utrecht. MIJN FAVORIETE PLEK IN

Meer over Rob van Muilekom